سلام به دوستان گلم

روی گل شما به سرخی انار ،

شب شما به شیرینی هندوانه ،

خندتون مانند پسته و

عمرتون به بلندی یلدا .

شب یـــــــــــــــــــــــــلداتون مبارک