عروسک قشنگ من امروز پا به پیش دبستانی گذاشت و

در میان همهمه فرشته های کوچولوی دیگه به کلاسش رفت و

 مثل یه خانم بزرگ و بالغ یه لبخند حاکی از رضایت و خرسندی تحویل من داد و

با نگاهی که کلی حرف در خودش جا داده بود بهم فهماند که

میخواهی بروی برو, نگران من نباش.من یک تندیس خردادماهیه قوی هستم.