روزی که تو آمدی


شعر نابی بودی


آفتاب و بهار با تو آمدند


روزی که آمدی


طوفان شد و پیکانی آتشین


در نقطه ای از جهان فرود آمد …


و ما با تو باور کردیم 

 

 

که می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد !

 دخترکم :

زندگی تکرار تکرار هاست

امروز نوبت توست

بودنت مبارک عشق زمینی منقلب