جالب بود برام.چشمک

باز خوبه نفر ٩٩ هم نشدیم.نیشخند

ولی یه کم عجیب بودا.تعجبتعجبتعجب

هر کی از راه رسید اومد گفت ما به شما رای دادیم.

ولی آیا با اینهمه رای ما رتبه ٣٢ آوردیم.تعجبتعجب

اونم آخرین نفر تو رتبه ٣٢.تعجبنیشخند